Paul Wouters Communicatiestrategie (hierna PWCS) verwerkt persoonsgegevens doordat opdrachtgevers gebruik maken van de dienstenverlening en/of gegevens zelf heeft verstrekt.

PWCS verwerkt de N.A.W.-gegevens van opdrachtgevers, met inbegrip van telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers. Op de website staan de namen van de opdrachtgevers vermeld, tenzij is overeengekomen dat niet te doen.

PWCS verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen, te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en om diensten te kunnen afleveren. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen gevolgd.

PWCS verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PWCS maakt geen gebruik van mogelijkheden om te achterhalen wie de website heeft bezocht.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PWCS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pwcs.nl.

PWCS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

PWCS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Verder is toegang tot elektronische systemen beveiligd met onder andere een wachtwoord.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@pwcs.nl